Etik İlke ve Kurallar

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK İLKE ve KURALLARI

     Merkezimizde görevli öğretim elemanlarımızın yürüttüğü bilimsel çalışmaların insan hakları ve etik değerleri gözeterek yürütülmesini ve kongre ve sempozyumlarda, bildiri ve yayınlarla insanlığın hizmetine sunulmasını sağlar.

. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

   Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven esas alınır.

· Halka hizmet bilinci

   Kamu hizmetlerinde, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması, ihtiyaçların en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanması hizmet kalitesinin yükseltilmesi halkın memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin ihtiyaç ve sonuç odaklı olması gözetilir.

· Hizmet standartlarına uyma

   Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personelin, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütmesi, hizmetten yararlananların iş ve işlemlerle ilgili olarak aydınlatılması esas alınır.

 · Amaç ve misyona bağlılık 

   Çalışanlarımızın, kurumumuz amaç ve misyonuna uygun davranması, ülke çıkarları, hasta haklarına saygılı, toplum refahı ve Merkezimizin  hizmet hedefleri doğrultusunda hareket etmesi sağlanır.

 · Dürüstlük ve tarafsızlık

   Merkezimiz çalışanlarımızın tüm hizmet ve faaliyetlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet gibi sebeplerle ayrım yapmaması, temel hak ve özgürlüklere aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunulmaması esas alınır. Çalışanlar yetki ve görevlerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

 · Saygınlık ve güven

   Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunun davranışlarıyla gösterilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması esas alınır. Çalışanlar hizmetleri esnasında menfaat güdemez, kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Çalışanlar, çözüm odaklı düşünerek işi sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yapar ve en kısa sürede doğru sonuca ulaşır.

 · Nezaket ve saygı

   Merkezimiz çalışanları, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gereken ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

 · Yetkili makamlara bildirim

   Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olunduğunda ya da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi sağlanır.

 · Çıkar çatışmasından kaçınma

   Merkezimiz çalışanları, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

 · Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

   Kamu görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması esas alınır. Merkezimiz çalışanları, görevlerini ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri menfaat elde etmek için kullanamazlar.

 · Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

   Merkezimiz çalışanlarının hediye almaması, Merkezimiz çalışanlarına hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

 · Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

   Kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaması ve kullandırılmaması, bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

 · Savurganlıktan kaçınma

   
Merkezimiz çalışanları, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

 · Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

   Merkezimiz çalışanları, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

· Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

   Merkezimiz çalışanları gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde, istenen bilgi veya belgelerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak verirler. Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini, faaliyet ve denetim raporlarını kamuoyunun bilgisine sunarlar, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların alınması ve uygulanmasında, yasal engel yoksa, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

 · Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

   Yöneticiler, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime açık ve hazır olurlar. Merkezimiz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için gereken önlemleri zamanında alırlar, personelini etik davranış ilkeleri konusunda eğitir, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetler ve etik davranış konusunda rehberlik ederler.

 · Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

   Eski kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandırılmaması, ayrıcalıklı muamelede bulunulmaması, kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilmemesi esas alınır.


ETİK MEVZUATI

  • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • 25785 sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)
  • 27699 sayılı Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun 
  • 17926 sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Bu içerik 04.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 525 kez okundu.