Hekim Hakları

 

HEKİMİN MESLEĞİ UYGULARKEN AHLAK İLKELERE BAĞLI OLMA HAKKI

Hekim mesleğini uygularken Ahlaki ikilemlerde kalabilir, yasal, politik, toplumsal, estetik ve ekonomik değerlerle çatışabilir, hekimin özgür ve bağımsız karar verme hakkı olmalıdır.

YETERLİ ZAMAN AYIRMA HAKKI

Hekimden hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi bir şeklide kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgileri vermesi beklenmektedir. Bunların hepsi zaman alan eylemlerdir. Bu nedenle de bir hekim bir poliklinikte günde 20 hastadan fazlasına bakmama hakkına sahiptir. (Tababet Uzmanlık Yönetmeliği M.10.)

HASTAYI REDDETME HAKKI

Hasta - hekimin ilişkisinin temelinde yer alan öğe güvendir. Bu durum hekimlik onurunun korunmasının olmazsa olmaz koşuludur. Kısaca Doktor ya da Diş Hekimi acil yardım, resmi ya da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere, mesleki ve kişisel nedenlerle hastaya bakmayabilir. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü)

İYİLEŞME GARANTİSİ VERMEME HAKKI

Hekim bilimsel gereklere uygun olarak tanı koyar ve gereken tedaviyi uygular. Bu çalışmaların şifa ile sonuçlanmamasından dolayı, deontoloji bakımından tenkit edilemez. (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 13. madde)

TEDAVİ YÖNTEMİNİ SEÇME HAKKI

Bir hastalığın tedavisinde aynı anda birden fazla tedavi yöntemi uygulanabilmekte ise, Hekim bunlardan dilediğini seçmeye özgürdür. Fakat uzun zamandan beri bilinen ve genel olarak kabul edilmiş yöntemlere öncelik vermelidir.

DANIŞMA HAKKI

Hekimin gereksinim duyduğu anda konsültasyon hakkı vardır.


BASKI ALTINDA OLMADAN MESLEĞİNİ UYGULAMA HAKKI

Mesleki uygulamada hekimin gereksinim duyduğu klinik özgürlüğün sağlanmasına engel olabilecek her türlü baskı girişimi mesleğin doğasıyla çelişir. Özellikle adli hekimlik alanında sorun çıkartabilen bu durumda hekim; Cumhuriyet Savcılığına, başvurabilir.

KENDİ DEĞERLERİNE TERS DÜSEN DURUMLARDAN KAÇINMA HAKKI

Hastanın değerlerine saygı duyulan bir ilişkide hekim kendi değerlerini savunabilir. Bir hekim kendi değerlerine ters düşen uygulamalara zorlanmamalıdır.

SAĞLIĞINI KORUMA HAKKI

Hekim, mesleğini uygularken sağlık risklerini en aza indirecek çalışma koşullarını talep etme hakkına sahip olmalıdır.

YETERLİ BİR GELİR DÜZEYİ TALEP ETME HAKKI

Hekimlik mesleğindeki gelişmelerin izlenmesi, belirli bir bedeli gerektirir. Hukuken hekimin kendini ülke tıbbının gelişmesi düzeyinde yeterli yetiştirmesi gerekir. Bu hekimlerin; kitap alımı, dergi aboneliği ve kongre katılımı için bütçelerinden belirli bir pay ayırmalarını gerektirir. Yaptıkları ağır mesleki bilgi ve yoğun emek gerektiren ayrıca riskli hizmetin karşılığı, ödenmelidir.

TANIKLIKTAN ÇEKİLME HAKKI

Hekim meslek sırrının söz konu olduğu durumlarda tanıklıktan çekilebilir (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 245/4, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) 48.madde).

Bu içerik 04.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 404 kez okundu.